Algemene Voorwaarden Steenplaza C. Boelens Zevenbergen

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Onze Identiteit
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Wijzigingen aangenomen werk
Artikel 13 – Oplevering aangenomen werk
Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Geschillen
Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst met ons aangaat
3. Opdrachtgever: de wederpartij van ons die zich verbindt tot het verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van een overeenkomst van opdracht.
4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument/opdrachtgever of wij in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de opdrachtgever om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst.
6. Wij: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aan consumenten/opdrachtgevers aanbiedt
7. Overeenkomst: een overeenkomst waarbij in het kader van een door ons georganiseerd systeem voor verkoop van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand zoals een bestelling in onze webwinkel, schriftelijk per mail, telefonisch of schriftelijk in onze zaak.
8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument/opdrachtgever en wij gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen, bijvoorbeeld telefoon, mail, of via internet.
9. Duurzame gegevensdrager: Elk middel dat de consument/opdrachtgever kan gebruiken om informatie die persoonlijk aan hem of haar is gericht op te slaan om later te raadplegen.

Artikel 2 – Onze identiteit

Steenplaza C. Boelens
Schoenmakerij 5
4762 AS Zevenbergen
Telefoonnummer: 0168/452730
E-mailadres: info@steenplaza-zevenbergen.nl
KvK-nummer: 20070500
Btw-identificatienummer: NL804007470B01

Artikel 3– Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand of bij ons in de zaak tussen ons en de consument/opdrachtgever.
2. Voordat de overeenkomst op afstand of in onze zaak wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument/opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand of in onze zaak wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij ons zijn in te zien en wij op verzoek van de consument/opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos de voorwaarden toe sturen.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument/opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument/opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat wij op verzoek van de consument/opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem of haar het meest gunstig is.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend. Wij zijn gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als wij gebruik maken van afbeeldingen zijn deze weergaven van de aangeboden producten slechts een indicatie van kleur, nuances, afmetingen en structuur. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ons niet en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
bijzonder:
de prijs inclusief belastingen
de eventuele kosten van transport
de eventuele toeslagen
de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn
de wijze van betaling en aflevering van de overeenkomst
het termijn waarbinnen wij de prijs garanderen
de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen
de duur van de overeenkomst op afstand of bij ons in de zaak
de productinformatie per product

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument/opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument/opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigen wij onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door ons is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treffen wij passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgen wij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zullen wij daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Wij kunnen ons – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien wij op grond van dit onderzoek goede gronden hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, zijn wij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Wij zullen bij het leveren van materialen of diensten aan de consument/opdrachtgever de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van onze vestiging waar de consument/opdrachtgever met eventuele klachten terecht kan
b. de informatie over eventuele garanties en bestaande service na aankoop
d. De in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij wij deze gegevens al aan de consument/opdrachtgever hebben verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst
6. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende materialen en overmacht door vorst/sneeuw, overvloedige regenval, werkstaking, overheidsmaatregelingen, defecten aan machines, stroomstoringen alles zowel in ons bedrijf als bij derden van wie wij de zaken geheel of gedeeltelijk moeten betrekken en voor alle overige oorzaken buiten de schuld of de risico sfeer van ons bedrijf.
7. Indien wij met de consument/opdrachtgever zijn overeengekomen dat er een vooruitbetaling of een deelbetaling zal plaatsvinden en het verschuldigde bedrag wordt niet binnen het afgesproken termijn voldaan, zijn wij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
8. Indien er tussentijdse prijswijzigingen of druk-en/of zetfouten zijn, hebben wij het recht om de overeenkomst te ontbinden en een gewijzigde overeenkomst aan te bieden.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van diensten:
1. Bij levering van diensten heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 8 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. De opdrachtgever dient hiervoor schriftelijk contact met ons op te nemen.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

1. Indien de opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, en de materialen/producten zijn reeds door ons voor de opdrachtgever besteld bij onze fabrikanten en/of leveranciers, is de opdrachtgever verplicht deze af te nemen.
2. Indien de opdrachtgever een bedrag betaald heeft, zullen wij dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 dagen na herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. Wij kunnen het herroepingsrecht van de opdrachtgever uitsluiten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien wij dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, hebben vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor materialen/producten:
a. die door ons tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de opdrachtgever, zoals het op maat maken van producten.
b. materialen/producten die speciaal voor de opdrachtgever besteld zijn bij onze fabrikanten en/of leveranciers.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor diensten tijdens en na volledige uitvoering

Artikel 9 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden materialen/producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kunnen wij materialen/producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar wij geen invloed op hebben, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien wij dit bedongen hebben en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen of
b. de consument/opdrachtgever de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van materialen/producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten zijn wij niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
7. Eventuele emballagekosten en bezorgkosten zijn niet in de verkoopprijs inbegrepen
8. Emballagekosten worden verrekend aan de consument en bij het retourneren van de emballage geven wij de consument deze kosten retour mits de consument de emballage binnen 14 dagen retourneert.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

1. Wij staan ervoor in dat de materialen/producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien schriftelijk is overeengekomen staan wij er tevens voor in dat de materialen/producten geschikt zijn voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door ons, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument/opdrachtgever op grond van de overeenkomst tegenover ons kan doen gelden.
3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde materialen/producten dienen binnen 4 weken na levering aan ons schriftelijk te worden gemeld. Let op: verwerking is acceptatie!
4. De garantietermijn van onze materialen/producten komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Wij zijn echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument/opdrachtgever, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten. De garantietermijn van opgeleverd werk is 1 jaar en geldig vanaf de oplevering.
5. De garantie van alle materialen/producten geldt niet indien:
De consument/opdrachtgever de geleverde materialen/producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt en/of heeft verwerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken en/of verwerken. Verwerking betekend te allen tijde acceptatie.
De geleverde materialen/producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van ons en/of op de verpakking behandeld zijn
Bij gebreke die het gevolg zijn van verkeerd, onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik of onvoldoende of verkeerd onderhoud door de consument/opdrachtgever
Er schade is veroorzaakt door bijvoorbeeld vorst of ander weersomstandigheden zoals storm en te veel neerslag.
Er uitbloei bij betonprodukten zichtbaar is. Uitbloei kan voorkomen bij betonproducten en is geen reden tot reclameren.
Bij schade is onder 5% bij natuursteen. Bij natuursteen dient de consument/opdrachtgever een schadepercentage van 5% te accepteren.
Er aders en fossielresten zichtbaar zijn in natuursteen. Natuursteen is een natuurproduct en aders en fossielresten zijn onvermijdelijk en dient de consument te accepteren.
Natuursteen niet maatvast is. Een dikteverschil tot max. 3 mm. en een lengteverschil tot 5 mm. is acceptabel.
Sierbestrating niet maatvast is. Er bestaan geen normen voor de maatvastheid van sierbestratingen
Er verwerkingsvlekken zichtbaar zijn op bestrating.
6. De garantie van opgeleverd werk geldt niet indien:
De opdrachtgever de geleverde materialen/producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt en/of heeft verwerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken en/of verwerken.
De geleverde en verwerkte materialen/producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van ons en/of op de verpakking behandeld zijn
Bij gebreke die het gevolg zijn van verkeerd, onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik of onvoldoende of verkeerd onderhoud door de opdrachtgever
Er schade is veroorzaakt door bijvoorbeeld vorst of ander weersomstandigheden zoals storm en te veel neerslag.
Op verzakkingen in opritten indien de opdrachtgever binnen 4 weken na oplevering de oprit in gebruik heeft genomen.
Er uitbloei bij betonprodukten zichtbaar is. Uitbloei kan voorkomen bij betonproducten en is geen reden tot reclameren.
Bij schade is onder 5% bij natuursteen. Bij natuursteen dient de consument een schadepercentage van 5% te accepteren.
Er aders en fossielresten zichtbaar zijn in natuursteen. Natuursteen is een natuurproduct en aders en fossielresten zijn onvermijdelijk en dient de opdrachtgever te accepteren.
Natuursteen niet maatvast is. Een dikteverschil tot max. 3 mm. en een lengteverschil tot 5 mm. is acceptabel.
Bestrating niet maatvast is. Er bestaan geen normen voor de maatvastheid van sierbestratingen

Artikel 11 – Levering en uitvoering

1. Wij zullen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van materialen/producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan ons kenbaar heeft gemaakt of zo dicht mogelijk bij het adres. De chauffeur bepaald ten alle tijden waar hij de materialen/producten kan lossen.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zullen wij geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen leveren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding en kosten aan derden worden niet vergoed.
5. Indien levering van een bestelde materialen/producten onmogelijk blijkt te zijn, zullen wij ons inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Indien dit niet mogelijk is, ontbinden wij de overeenkomst en ontvangt de consument de betaling terug
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van materialen/producten berust bij ons tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan ons bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Wijzigingen aangenomen werk

1. Indien de consument/opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in aangenomen werk (d.w.z. het uitvoeren van werkzaamheden volgens een overeenkomst tegen een vooraf vastgesteld bedrag) dan zal verrekening plaatsvinden. De verrekening van meerwerk vindt plaats door bijbetaling en de verrekening van minderwerk vind plaats door inhouding op het vooraf vastgestelde bedrag.
2. Indien tijdens de uitvoering van aangenomen werk blijkt dat dit ten gevolge van ons aan niet bekende omstandigheden of door overmacht onuitvoerbaar is, hebben wij het recht te vorderen dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk wordt behoudens wanneer de uitvoering ten gevolge van overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Indien als gevolg hiervan wijzigingen nodig zijn zal lid 1 van toepassing zijn.

Artikel 13 – Oplevering aangenomen werk

1. Onder oplevering van aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de opdrachtgever. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd als het geheel is uitgevoerd of geplaatst. Indien enige zaak niet tegelijk met het gereedkomen van het gehele werk geleverd kan worden, zal de oplevering toch kunnen geschieden.

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud

1. Tot aan de gehele betaling van de door de consument/opdrachtgever aan ons verschuldigde bedrag behouden wij ons de eigendom van alle geleverde materialen/producten.
2. Indien en zolang niet of niet volledig betaald is de consument/opdrachtgever niet gerechtigd de niet betaalde materialen/producten te ontvreemden of te bezwaren. De consument/opdrachtgever is verplicht de onbetaalde materialen/producten terug te sturen of ter hand te stellen indien en zodra wij een schriftelijke verklaring tot ontbinding afleggen.

Artikel 15 – Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dient het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag voor het verlenen van diensten te worden voldaan binnen 8 werkdagen na oplevering.
2. Betaling van de verkoopprijs incl. eventuele bezorgkosten en emballagekosten, geschiedt bij het leveren van materialen/producten vanaf ons bedrijf, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vooraf contant of per pinbetaling of contant of per pinbetaling ten tijde van levering.
3. Betaling van de verkoopprijs incl. eventuele bezorgkosten en emballagekosten, geschiedt bij het leveren van materialen/producten rechtsreeks vanaf de leverancier, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen, per bankoverschrijving of per pinbetaling of contant vooraf. Wij plaatsen uw bestelling bij de leverancier zodra het verschuldigde bedrag is ontvangen.
4. Betaling van de verkoopprijs incl. eventuele bezorgkosten en emballagekosten geschiedt bij het leveren van materialen/producten via onze webshop vooraf via I-deal.
5. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ons te melden.
6. In geval van wanbetaling van de consument/opdrachtgever hebben wij behoudens wettelijke beperkingen, het recht om redelijke kosten in rekening te brengen. De consument is verplicht om buitenrechtelijke incassokosten te betalen.

Artikel 16 – Klachtenregeling

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten uiterlijk binnen 8 dagen na oplevering volledig en duidelijk omschreven worden en ingediend worden bij ons. Neem hiervoor contact met ons op.
2. Klachten over materialen/producten, zoals productiefouten, moeten binnen 8 dagen of zodra de consument een productiefout constateert, volledig en duidelijk omschreven worden en incl. foto’s ingediend worden bij ons. Zonder duidelijke omschrijving en foto‘s wordt de klacht niet in behandeling genomen. Wij startten een klachtenprocedure op bij de leverancier/fabrikant. Samen met de leverancier/fabrikant beoordelen we de klacht. Wij houden de consument/opdrachtgever op de hoogte van de voortgang. Let op: in de meeste gevallen betekend verwerking acceptatie en wordt een klacht door de leverancier/fabrikant niet in behandeling genomen. Controleer daarom direct na levering de materialen/goederen op juistheid, breuk, schade, kleurverschil en structuurverschil. Kosten aan derden worden niet vergoed.
3. De bij ons ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ons binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument/opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door ons en de leverancier/fabrikant, zullen wij de nieuwe geleverde materialen/producten kosteloos leveren en indien wij de aanleg hebben verzorgd worden de materiaal kosteloos verwerkt.

Artikel 17 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen ons en de consument/opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument/opdrachtgever woonachtig is in het buitenland.
2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument/opdrachtgever op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.