Algemene Voorwaarden van Steenplaza C. Boelens Zevenbergen

steenplaza_zevenbergen_over_ons
Artikel 1: Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of aanbiedingen tot verkoop en alle overeenkomsten en/of aanbiedingen tot uitvoering van werkzaamheden van Steenplaza C. Boelens Zevenbergen aangegaan met afnemers/opdrachtgevers. Op afwijkende condities kan slechts een beroep worden gedaan als zij schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 2: Offertes
1. Al onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn van aanvaarding bevatten.
2. Onze offertes zijn gebaseerd op uitvoering van werkzaamheden onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

 

Artikel 3: Overeenkomsten
1. Tenzij wij uiterlijk op de achtste dag na verzending van een orderbevestiging bericht hebben ontvangen dat de inhoud van die bevestiging afwijkt van het overeengekomen, wordt de orderbevestiging behoudens tegenbewijs door de afnemer/opdrachtgever vermoed in overeenstemming te zijn met hetgeen is overeengekomen.
2. In prospectussen, folders en publicaties, tekeningen en afbeeldingen vermelde gegevens zijn niet bindend.

 

Artikel 4: Prijs
1. De door ons vermelde prijzen gelden inclusief omzetbelasting. Eventuele emballagekosten en vervoerskosten zijn niet in de verkoopprijs inbegrepen en worden tegen kostprijs aan de afnemer/opdrachtgever in rekening gebracht.
2. In geval zich na de sluiting van een overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden voordoen, waarmee wij geen rekening konden houden, dan zijn wij gerechtigd om de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen met dien verstande, dat de koper bevoegd is de overeenkomst te ontbinden.
3. Pallets dienen binnen 14 dagen bij ons te worden terugbezorgd.

 

Artikel 5: Levering
1. Levering geschiedt vanaf ons bedrijf tenzij schriftelijk anders is overeengekomen
2. Wij trachten te bewerkstelligen dat gekochte goederen uit voorraad worden geleverd. Indien gekochte goederen niet voorradig zijn, worden deze zo spoedig mogelijk na ontvangst door ons geleverd. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk ander is overeengekomen. Bij niet tijdig levering dienen wij schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
3. Indien wij na het sluiten van een overeenkomst vernemen van omstandigheden, die ons een goede grond geven te vrezen, dat de afnemer/opdrachtgever zijn plicht tot betaling van de koopprijs niet zal nakomen, zijn wij bevoegd levering/uitvoering van het werk op te schorten.

 

Artikel 6: Wijzigingen aangenomen werk
1. In geval de opdrachtgever wijziging wenst aan te brengen in aangenomen werk (d.w.z. het uitvoeren van werkzaamheden tegen een van tevoren vastgesteld bedrag) dan zal verrekening plaats vinden. De verrekening van meerwerk vindt plaats door bijbetaling en minderwerk vindt plaats door inhouding op het vooraf vastgestelde bedrag.
2. Indien tijdens de uitvoering van een aangenomen werk blijkt, dat dit ten gevolge van ons aan niet bekende omstandigheden of door overmacht onuitvoerbaar is, hebben wij het recht te vorderen dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk wordt behoudens wanneer de uitvoering ten gevolge van overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Indien als gevolg hiervan wijziging nodig is, zal her bepaalde lid 1 van toepassing zijn.

 

Artikel 7: Oplevering
1. Onder oplevering van aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de afnemer/opdrachtgever. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd als het geheel is uitgevoerd of geplaatst. Indien enige zaak niet tegelijk met het gereedkomen van het gehele werk geleverd kan worden, zal de oplevering toch kunnen geschieden.

 

Artikel 8: Betaling
1. Betaling van de koopprijs geschiedt, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen, contant of per pinbetaling ten tijde van de levering.
2. Indien is overeengekomen dat de koopprijs zal worden betaald na ontvangst van een factuur, zal betaling dienen plaats te vinden binnen 8 dagen na factuurdatum.
3. De afnemer/opdrachtgever, die niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe enige ingebrekestelling noodzakelijk is.
4. Bij niet tijdige betaling is de afnemer/opdrachtgever verplicht de buitengerechtelijke incassokosten te betalen, welke worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom.
5. Blokhutten, tuinhuizen en overkappingen dienen bij bestelling contant, per pinbetaling of per overschrijving betaald te worden.

 

Artikel 9: Ontbinding
1. Indien de afnemer/opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet alsmede ingeval van faillissement, surseance van betaling van de afnemer/opdrachtgever dan wel van stilligging van het bedrijf van de afnemer/opdrachtgever, hebben wij het recht zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of door het afleggen van een schriftelijke verklaring de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn onverminderd ons recht betaling van de gelede schade te vorderen.
2. Indien wij de afnemer/opdrachtgever hebben verplicht tot vooruitbetaling en de afnemer/opdrachtgever niet binnen 14 dagen na ons verzoek het verschuldigde bedrag heeft voldaan, zijn wij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of door het afleggen van een schriftelijke verklaring te ontbinden.
3. Indien er tussentijdse prijswijzigingen zijn, hebben wij het recht om de offerte te ontbinden en een gewijzigde offerte aan te bieden.
4. Indien er een drukfout in de offerte staat, hebben wij het recht de offerte te ontbinden en een gewijzigde offerte aan te bieden.

 

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud
1. Tot aan de gehele betaling van het door de afnemer/opdrachtgever aan ons verschuldigde bedrag behouden wij ons de eigendom van alle geleverde zaken voor.
2. Indien en zolang niet of niet volledig betaald, is de afnemer/opdrachtgever niet gerechtigd de niet betaalde zaken te ontvreemden of te bezwaren. Hij is verplicht die onbetaalde zaken aan ons terug te zenden of ter hand te stellen indien en zodra wij een schriftelijke verklaring tot ontbinding afleggen.

 

Artikel 11: Hoofdelijkheid
1. Indien twee of meer afnemers/opdrachtgevers tezamen een overeenkomst met ons aangaan, dan zijn beide/alle afnemers/opdrachtgevers hoofdelijk voor de volledige nakoming
van alle daaruit tegenover ons voortvloeiende verplichtingen aansprakelijk.

 

Artikel 12: Garantie
1. Wij garanderen dat de door ons geleverde materialen eerste keus zijn en dat deze materialen ten tijde van levering heel zijn. Er wordt niet ingestaan voor kleurverschil.
2. Gebreke die het gevolg zijn van verkeerd, onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik of onvoldoende of verkeerd onderhoud door afnemer/opdrachtgever vallen niet onder de garantie. Indien de afnemer/opdrachtgever wijzigingen aanbrengt of eigenmachtig reparaties uitvoert, vervalt eveneens de garantie.
3. Indien naar het oordeel van Steenplaza C. Boelens Zevenbergen, die het recht hebben tot inspectie van de beweerdelijk gebrekkige zaak of van het beweerdelijk gebrekkelijk uitgevoerde werk, terecht en tijdig beroep is gedaan op de garantie, worden de gebreke kosteloos hersteld, eventueel door vervanging van onderdelen of worden geleverde zaken terug gnomen en vervangen voor deugdelijke exemplaren dan wel wordt een vergoeding betaald, die nimmer hoger is dan het voor die zaken of werkzaamheden betaalde bedrag, zulks naar onzer keuze.
4. Niet nakoming van de betalingsverplichting en voorts van iedere niet nakoming door de afnemer/opdrachtgever van een van zijn verplichtingen ontheft ons van iedere plicht tot garantie.
5. Uitbloei bij betonprodukten is geen rede tot reclameren.
6. Bij natuursteen kunnen aders en fossielresten dichtbaar zijn, dit is onvermijdelijk en dient men te accepteren. Tevens een dikteverschil tot max. 3 mm, en een lengteverschil van max. 5 mm. is acceptabel, en is geen rede tot reclameren.
7.Bij natuursteen moet men een schadepercentage tot 5% accepteren. Schade onder dit percentage is dus geen aanleiding voor schadevergoeding.
Schade en/of breuk boven de 5% dient men bij aflevering te melden.
8. Voor schade door vorst, of andere weeromstandigheden, bijv. door te veel neerslag, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.
9.Bij het in gebruik nemen van een oprit binnen 4 weken na oplevering, vervalt de garantie op evt. verzakkingen van het straatwerk.

 

Artikel 13: Klachten
De afnemer/opdrachtgever moet de geleverde zaken of het tot stand gebrachte werken onmiddellijk na aflevering respectievelijk oplevering keuren. Klachten dienen schriftelijk en voorzien van een duidelijke toelichting binnen 8 dagen na factuurdatum bij ons te worden ingediend. Indien het gebrek (afwijking van hetgeen is overeengekomen) niet bij de vermelde keuring kon of behoefde te worden ontdekt dan dient de afnemer/opdrachtgever in ieder geval zijn klacht in te dienen binnen 8 dagen nadat hij het gebrek ( afwijking van hetgeen is
overeengekomen) heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.
Artikel 14: Beperking aansprakelijkheid Indien door de afnemer/opdrachtgever wordt aangetoond dat wij toerekenbaar zijn tekortgeschoten in nakoming van onze verplichting tot levering van een zaak of uitvoering van werkzaamheden kan de afnemer/opdrachtgever, onverminderd hetgeen in artikel 12 is bepaald, aanspraak maken op een vergoeding, die ten hoogste gelijk is aan het factuurbedrag van de geleverde zaken of van de uitgevoerde werkzaamheden, met dien verstande dat de afnemer/opdrachtgever recht behoud op volledige schadevergoeding indien hij aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de zijde van ons bedrijf.

 

Artikel 15: Overmacht
Indien door overmacht de levering van zaken of uitvoering van werkzaamheden meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel wij als de afnemer/opdrachtgever bevoegd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, met dien verstande dat wij voor het einde van de twee maanden overeenkomstig artikel 6 lid 2 kunnen kiezen voor wijziging van de opdracht indien mogelijk is. Van overmacht van onze zijde is sprake indien wij na het sluiten van de overeenkomst verhinderd zijn aan onze verplichtingen of aan de voorbereiding ervan te voldoen ten gevolg van oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand waterschade, overvloedige regenval, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting,
uitsluiting in-en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, stroomstoringen, alles zowel in ons bedrijf als bij derden van wie wij de zaken geheel of gedeeltelijk moeten betrekken en voor alle overige oorzaken buiten de schuld of de risicosfeer van ons bedrijf.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Back to Top